Thông báo về việc đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở

08/11/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 310 /TB-VNCLP
      Hà Nội, ngày 07  tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH12 ngày 9/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 887/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; 

        Trong thời gian gần đây, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành các Quyết định đình chỉ thực hiện 06 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017-2018 như sau:

1.  Quyết định số 303/QĐ-VNCLP ngày 06/11/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-02: “Sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do ThS. Nguyễn Việt Cường, Vụ Tài chính – Ngân sách, Văn phòng Quốc hội, làm Chủ nhiệm;

2.  Quyết định số 302/QĐ-VNCLP ngày 06/11/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-16:“Phân tích, đánh giá chính sách để hỗ trợ Đại biểu Quốc hội kiến nghị, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh: thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Anh Phương, Phó trưởng phòng Biên tập, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, làm Chủ nhiệm;

3.  Quyết định số 294/QĐ-VNCLP ngày 26/10/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-08: “Thanh tra, kiểm soát, xử lý sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do ThS. Trần Thùy Anh, Chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội, làm Chủ nhiệm;

4.  Quyết định số 293/QĐ-VNCLP ngày 26/10/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-28: “Hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động khoa học tại Quốc hội – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Song Tùng, Phòng kế hoạch – Tổng hợp, Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ nhiệm;

5.  Quyết định số 295/QĐ-VNCLP ngày 26/10/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-29: “Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án luật, pháp lệnh” do ThS. Ngô Trung Thành, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật, làm Chủ nhiệm;

6.  Quyết định số 194/QĐ-VNCLP ngày 29/6/2018 đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: ĐTCS.2017-30: “Mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát ở tỉnh Bắc Giang – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Tiến Hòa, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, làm Chủ nhiệm.

Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện (để b/c);

- Đ/c Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Viện NCLP (để biết);

- E-Office; Cổng thông tin điện tử Viện NCLP;

- Lưu: VT, BQLKH.

Epas:  88027

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 
(Đã ký)

 

Trần Văn Thuân

 

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII