Điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019

01/02/2018
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 32 /VNCLP-QLKH
V/v điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019
      Hà Nội, ngày 01  tháng 02  năm 2018
        Kính gửi: - Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội,
                         - Các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
                         - Văn phòng Quốc hội,
                         - Các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày 29/12/2017, Viện Nghiên cứu lập pháp có Công văn số 349/VNCLP-QLKH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (sau đây gọi là nhiệm vụ), theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ là trước 17h00 ngày 31/01/2018. Căn cứ theo tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2019 đến ngày 13/02/2018. Vì vậy, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2019, bao gồm:

1- Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu tại Phụ lục I gửi kèm Công văn này);

            2- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu tại Phụ lục II gửi kèm Công văn này).

Ghi chú: Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (niêm phong) đề nghị gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 thứ ba, ngày 13/02/2018 theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, tại Phòng 122, nhà C, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 080.45534, Fax: 080.48582. Ngoài ra, các file điện tử của các tài liệu trên xin gửi về theo địa chỉ email: nguyenyennga@qh.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như  kính gửi ;

- Đ/c Uông Chu Lưu-Phó CTQH (để b/c);

- Các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH;

- Ban QLKH (để thực hiện);

- Lưu: Ban QLKH, VT VNCLP.

- Đăng: Cổng thông tin điện tử Viện NCLP; E-Office;

Epas: 9459

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Đình Quyền

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII