Hội thảo khoa học: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân cấp, phân quyền trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

30/11/2018

Ngày 30/11/2018, trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu của Đề tài cấp bộ: “Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương theo Hiến pháp năm 2013”, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân cấp, phân quyền trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hội thảo do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học các đại biểu đến từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Nội vụ, Vụ công tác đại biểu thuộc Văn phòng Quốc hội, cùng các công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Tú nhấn mạnh: Ở Việt Nam, vấn đề phân cấp, phân quyền trong nhiều năm qua được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã thể chế hóa thành các quy định của  Hiến pháp 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Hiện nay, phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương ở nước ta là vấn đề rất phức tạp và mang tính thời sự cao. Chính vì thế, đây là chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa cấp thiết và quan trọng. Việc tổ chức hội thảo hôm nay là nhằm thu thập các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để góp phần đánh giá một cách khách quan, toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp, phân quyền trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên tinh thần đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề như: khái niệm phân cấp, phân quyền; bối cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân cấp, phân quyền; thực trạng phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương ở nước ta hiện nay... Các ý kiến đều cho rằng phân cấp, phân quyền là xu thế phát triển tất yếu, là yêu cầu, đòi hỏi khách quan nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương, phục vụ tốt các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp khác nhau để góp phần thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó, có ý kiến cho rằng, tiếp tục xây dựng nhận thức đúng đắn về phân cấp, phân quyền trong cả hệ thống chính trị là rất quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả. Có ý kiến đề nghị xây dựng Luật về tự quản địa phương để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các cấp chính quyền địa phương được phân quyền. Để tăng cường phân cấp, phân quyền, cần đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; phải phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính- lãnh thổ và trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực... Việc phân quyền cũng phải gắn với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương để đảm bảo tính thống nhất và kỷ luật trong quản lý nhà nước.

Trung tâm TTKHLP

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống