Các văn kiện chung kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII

16/08/2011

                                                                               Các văn kiện chung kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 21/BC-UBTVQH13 ngày 31-8-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

09/01/2012

Kỳ họp Quốc hội

 

Chi tiết

2

Nghị quyết số 09 /2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

16/08/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

3

Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011

    (Nguồn:  Vụ Pháp luật)

16/08/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

4

Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

    (Nguồn:  Vụ Pháp luật)

16/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

5

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

     (Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

06/08/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

6

Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

06/08/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

7

Dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

06/08/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

8

Báo cáo số 15/BC-UBTVQH13 ngày 5-8-2011 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

06/08/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

9

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

06/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

10

Báo cáo số 16/BC-UBTVQH13 ngày 6-8-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

06/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

11

Dự thảo Nghị quyết Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

06/08/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

12

Báo cáo số 14/BC-UBTVQH13 ngày 5-8-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2009 và dự thảo Nghị quyết quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2009

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

06/08/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

13

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

06/08/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

14

Báo cáo số 17/BC-UBTVQH13 ngày 6-8-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

06/08/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

15

Nghị quyết số 05/2011/QH13 ngày 03-8-2011 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

05/08/2011

Bầu chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Chi tiết

16

Nghị quyết số 04/2011/QH13 ngày 03-8-2011 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

05/08/2011

Bầu chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Chi tiết

17

Nghị quyết số 03/2011/QH13 ngày 02-8-2011 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

05/08/2011

Bầu chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Chi tiết

18

Nghị quyết số 02/2011/QH13 ngày 29-7-2011 của Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

05/08/2011

 

Chi tiết

19

Nghị quyết số 01/2011/QH13 ngày 21-7-2011 của Quốc hội xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của các đại biểu Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

05/08/2011

Xác nhận tư cách ĐBQH

Chi tiết

20

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

04/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

21

Tờ trình số 12/TTr-UBTVQH13 ngày 02-8-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

04/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

22

Tờ trình số 11/TTr-UBTVQH13 ngày 02-8-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

04/08/2011

Hiến pháp

Chi tiết

23

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII phát biểu nhậm chức

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

03/08/2011

 

Chi tiết

24

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

03/08/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

Chi tiết

25

Tờ trình số 08/TTr-UBTVQH13 ngày 29-7-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

03/08/2011

Xây dựng luật, pháp lệnh

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

26

Phát biểu của của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII

25/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

27

Tuyên bố nhận nhiệm vụ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng

25/07/2011

 

Chi tiết

28

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2007-2011

25/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

29

Danh sách Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII

23/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

30

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

31

Báo cáo số 1964/BC-UBTCNS13 ngày 19-7-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

32

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số .../2011/QH13 ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

33

Báo cáo của Chính phủ đánh giá tác động dự án Nghị quyết của Quốc hội về về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

34

Thuyết minh chi tiết của Chính phủ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

35

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

36

Tờ trình số 120/TTr-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Miễn, giảm thuế

Chi tiết

37

Báo cáo số 93/BC-KTNN ngày 05-7-2011 của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

(Nguồn:  Kiểm toán Nhà nước)

21/07/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

38

Báo cáo số 1962/BC-UBTCNS12 ngày 19-7-2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/07/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

39

Báo cáo số 114/BC-CP ngày 14-7-2011 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

40

Báo cáo số 1965/BC-UBTCNS12 ngày 19-7-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra về đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/07/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

41

Báo cáo số 119/BC-CP ngày 15-7-2011 của Chính phủ về tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ NSNN năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/07/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

42

Báo cáo số 2090/BC-UBKT12 ngày 18-7-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

21/07/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

43

Báo cáo số 117/BC-CP ngày 14-7-2011 của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2011 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2011

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

21/07/2011

Kinh tế - Xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

44

Báo cáo số 122/BC-CP ngày 19-7-2011 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

21/07/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

45

Báo cáo số 174/BC-MTTW-ĐCT ngày 15-7-2011 của Uỷ ban Trung ương MTTQVN tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(Nguồn:  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

21/07/2011

Kiến nghị của cử tri

Chi tiết

46

Báo cáo số 453/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

21/07/2011

Bầu cử

Chi tiết

47

Báo cáo số 454/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

21/07/2011

Bầu cử

Chi tiết

48

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

49

Báo cáo số 753/BC-UBTVQH12 ngày 20-7-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH, các Đoàn ĐBQH về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

50

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng tại phiên trù bị, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

20/07/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống